შოთა რუსთაველის ფრესკა
იერუსალიმის ჯვრის მოსანტერში


სულხან-საბა ორბელიანი
დავით გურამიშვილი
ილია ჭავჭავაძე
აკაკი წერეთელი 
    კლასიკა                                   აუდიო არქივი
     
     
V ს.   იაკობ ცურტაველი
     
VI ს.    უცნობი ავტორი - მარტჳლობაჲ და მოთმინებაჲ წმიდისა ევსტათი მცხეთელისაჲ
     
VIII ს.   ჯუანშერ ჯუანშერიანი
     
    საბანისძე, იოვანე
     
IX ს.   უცნობი ავტორი - ცხორებაჲ და წამებაჲ წმიდისა მოწამისა კოსტანტისი ქართველისაჲ
     
    უცნობი ავტორი - მოქალაქობაჲ და წამებაჲ [წმიდისა] აბიბოს ნეკრესელ [ების] კოპოსისაჲ
     
    უცნობი ავტორი - ქებაჲ წმიდისა აბოჲსი
     
    უცნობი ავტორი - წმიდის[ა] მოწამისა კოსტანტი კახაჲსი, რომელი ქართლს იწამა
     
    უცნობი ავტორი - წამებაჲ ყრმათა წმიდათაჲ რიცხჳთ ცხრათაჲ
     
X ს.   გიორგი მერჩულე
     
    იოანე მტბევარი
     
    მიქელ მოდრეკილი
     
    სტეფანე სანანოისძე
     
    ბასილ ზარზმელი
     
    სტეფანე მტბევარი
     
    იოანე მინჩხი
     
    იოანე ქონქოზისძე
     
    კურდანაჲ
     
    უცნობი ავტორი - სიბრძნე ბალაჰვარისი
     
    ეზრა - დასდებელნი წმიდისა ევთჳმი მოღუაწისანი
     
    ფილიპე
     
    იოანე ზოსიმე
     
XI ს.   ლეონტი მროველი
     
    სუმბატ დავითის-ძე (ბაგრატიონი)
     
    ეფრემ მცირე
     
    არსენ ბერი
     
    გიორგი მცირე (ხუცეს მონაზონი)
     
    ეზრა ათონელი
     
    გიორგი ათონელი (მთაწმინდელი)
     
    ზოსიმე ათონელი
     
XII ს.   დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი
     
XII - XIII ს.   ბასილი ეზოსმოძღუარი
     
1172 - 1216   შოთა რუსთაველი
     
(1222-1223)   უცნობი ავტორი - ლაშა გიორგის-დროინდელი მემატიანე
     
XIII ს.   უცნობი ავტორი - ისტორიათა და აზმათა მეტყუელებასა შინა შარავანდედთასა
     
XIV ს.   ჟამთააღმწერელი - ანონიმი ავტორი
     
1658 - 1725   სულხან-საბა ორბელიანი
     
1675 - 1737   მეფე ვახტანგ VI
     
XVIII ს.   ბერი ეგნატაშვილი
     
1705 - 1792   დავით გურამიშვილი
     
1786 - 1846   ალექსანდრე ჭავჭავაძე
     
1817 - 1845   ნიკოლოზ (ტატო) ბარათაშვილი
     
1837 - 1907   ილია ჭავჭავაძე
     
1840 - 1915   აკაკი წერეთელი
     
1861 - 1915   ვაჟა-ფშაველა
     
1876 - 1940   ივანე ჯავახიშვილი
     
1882 - 1962   გრიგოლ რობაქიძე
     
1893 - 1983   პავლე ინგოროყვა
     
1939 - 1993   ზვიად გამსახურდია
     
     
    თანამედროვე მწერლები
     
    სილაგაძე, თემურ
     
    ტურძელაძე, ხათუნა
     
    შველიძე, ერეკლე
     
    ჯორჯანელი, ნიკა