რომელმან ეგე ევას მიუზღვე ვალი,

ჰრქჳ რაჲ გაბრიელს: ”ვარ უფლისა მჴევალი,

მე, შენ სასტუვრე, ქკეყნად მავალი”, -

დაემჴო ძალი, პირველ სისხლთა მთრვალი,

ქალწულო, მიჴსენ ბორენა ჭირმრავალი!