ღმრთისმშობელი და ყოვლად პატიოსანი

დედა, ქალწული, შუენიერი შროშანი,

მას ახარებდა ანგელოსი ფრთოსანი:

შენგან იშუებს მეფე გჳრგჳნოსანი,

და მას ჰმონებდენ მეფე მრავალ-ყმოსანი.


მისივე


შენ ხარ ვენაჴი, ახლად აღყუავებული,

მორჩი კეთილი , ედემში დანერგული,

ალვა სულნნელი, სამოთხით გამოსრული,

ღმერთმან შეგამკო, ვერავინ გჯობს ქებული,

და თავით თჳსით მზე ხარ განბრწყინვებული.