რანი და, მოვაკანი და, სახლი და, კარი, ბანი, და,

გათავდა ყოვლი წერილი, ანი, ბანი და, განი, და...

ვიარე ყოვლი ქვეყანა სიგძე და სივრცე, განი, და,

ვერა ვპოვე რა მის მეტი, დავყარე ძმა და დანი, და...

ხორცსა მრავალი დავაკლე, სულს მივეც იქი რჯანი, და,

ვაი-ვაჲ, მსაჯეს უბრალოდ, არ მომცეს მე აჯანი, და!