ზოგ-ზოგი კაცია მეტად უღონო -

ღონიერ კაცისა ძალს დაიწუნებს...

ჯიბეში არა აქვს ჟანგიანი დანა,

ხორასნის ჯავარდენ ხმალს დაიწუნებს!

ზოგ-ზოგსა კაცსა არა აქვს ბინა -

ისე დააღამებს, არ შევა შინა...

ინდის-ხურმა მუხის რკო ჰგონია,

ბაღში შევა, მწიფე ბალს დაიწუნებს!

ზოგი კაცი ზღვაში შევა ნავათა,

ბაყაყს გვერდით დაინახავს შავათა,

ზოგი კაციც გარეთ გდია ავათა,

სახლში შევა, როსტომ-ზალს დაიწუნებს.

მეცხვარეს რად უნდა ალმასი ძველი,

ოღონდ პინით ჰქონდეს ახალი ყველი!

სასთუმლად ქვა ედვას, სარტყლად - საბელი...

ბეგთაბეგის ქირმან-შალს დაიწუნებს.

ღორი ხეზედ როგორ უნდა ავიდეს?

ავი კაცი ამ ქვეყნიდან გავიდეს,

საიათნოვა მეჯლისებში შავიდეს:

ლხინი უყვარს, ყალმაყალს დაიწუნებს.