ღიმილმან ლალთ კარ განღებით მარგალიტთ მწყობრი აჩინა,

ბაგე, ზრახვისა დამწყები, გრძნობას ემილა, ადინა;

სილაღემ კრძალვა ნარევმან ნაზად სპეკალნი განჰფინა:

თვალთა გამკრთალთა გულსა ჰრქვეს: მსგავსი ამისი სად ვინა?