მას სამი რამე ჰქონან უებრო

გლახ მტერთა მისთა მომდრეკად ქედის;

გონება შორს მხედ, გამოცდით ნაწვრთი;

გული უშიში, არ მპოვე ბედის;

მკლავი უძლევი, მებრძოლთა მძლევი,

მდიდრად მომხმარი ხრმლისა უჭედის;

ერთით იზრახის, მეორით ჰბედის,

მესამით სრულ ჰყვის თანხმად იმედის.