როს არშიყი საყვარლისა ხილვას ეშურებოდეს,

რაკი ნახოს მეყვსეულად გრძნობით ეუბნებოდეს:

მიყვარხარ!

არა ვგონებ ორთაშუა მოხდეს იქაც ღალატი,

ოდეს სული გულსა ტრფობით ეუბნებოდეს:

მიყვარხარ!

რაყიფნი განფიცულან, ვცან მათნი განზრახვანი.

გვედრებ, არ დაიჯერო მათნი ცუდნი თქმანი:

მიყვარხარ!

ვიცი, ჩემო სიცოცხლევ, მრავალნი შემოგტრფიან.

მაგრამ ჩემებრ ეშხითა ვერ გეტყვიან:

მიყვარხარ!

როცა მოვკვდე შენთვისა, მომიგონე სულითა

ჩემსა შემდეგ გვედრებ, არვის უთხრა გულითა:

მიყვარხარ!

თუ დრო შეგხვდეს ფიქრისა და მკვდარი მომიგონო,

მოდი ნახე საფლავი, რომ იქაც გაიგონო:

მიყვარხარ!