კნიაზ ბარათაევის

აზარფეშაზედ

ამავსებ ღვინით,

აგავსებ ლხინით.

შესვი? გაამოს!


1842 წ.