***

ვლოცავ დღეს ჩემის გაჩენის, ბედნიერი ვარ მე, თასი:

სამღერალო ვარ ტურფა ხელთ და მოსალხინო მართასი!

მოვედით, სევდით მაშვრალნო, გასვათ სასმელი ღმერთასი,

და მყის გიქარვოთ გულისა, ვით ერთი, ჭირი ათასი.