1

     1.     [ა. ეპიფანე კჳპრელი, საზომთათჳს და საწყაულთა]
    2.     ამას შენდა, პატიოსანო, ჩუენ შევსწირავთ, რომლისა მადლისათჳს ჰკითხჱ, მოჴსენებაჲ მისთჳს იყავნ
    3.     არიან მრჩობლ წერილთა მათ წარმოღება პირველად დაბადებულთა მათ ღმრთისა მიერ ექუსთა მათ დღეთა ქმნული.
    4.     და სხუანი რომელნიმე წმიდათაგან წიგნთა თავდგმულნი, შემდგომად ჟამთა აღწერილნი.
    5.     ადამისითგან პირველშექმნულისაჲთ ვიდრე თევდოსი ღმრთისმოყუარისა გ~ და აბუდანტის მბრწყინვალისა.
    6.     მერმე კუალად რაოდენი იქმნა სოფელსა შინა პ~ წვალებისა სახელები და განმარტებაჲ მათი შემოკლებულითა და უზეშთაესითა გონებითა თითოვეულისა მათისათჳს,
    7.     რაოდენი შექმნა ღმერთმან ექუ[ს]თა დღეთა სოფლის შესაქმისათა, რომელსა-იგი ითხოვდა და მიგიწერთ შენ.
    8.     და არიან ესე: ა~-სა დღესა: [ა~] – ცანი ზესკნელნი და პირველსავე დღესა – ქუესკნელნი. ბ~ – ქუეყანაჲ.
    9.     გ~ – წყალნი, რ˜ლისაგან არს თოვლი, მყინვარი, სეტყუაჲ, თრთჳლი და ცუარი და [დ~] – სულნი მსახურნი, რომელ არიან ესე დ ანგელოზთა .
    10.     ანგელოზნი მადიდებელნი, ანგელოზნი ქართანი, რომელნი ჰბერვენ, ანგელოზნი ღრუბელთანი და ნისლისანი და სეტყჳსანი და თოვლისანი და თრთჳლისანი;
    11.     ანგელოზნი ჴმისა ქუხილისანი და ელვისანი; ანგელოზნი ცივისანი და ცეცხლისანი; ანგელოზნი ზამთრისანი და თესვისანი, ანგელოზნი არჱსანი და ზაფხულისანი;
    12.     და ყოველნი სულნი დაბადებულთა მისთანი ცათა შინა და ქუეყანასა ზედა, უფსკრულთანი და ქუეშჱ ქუეყანისანი.
    13.     ე~: ჯოჯოხეთისა და წარსაწყმედელისა და ბნელისანი ზედა უფსკრულთა წყალთანი, რომელ ოდესმე ქუეყანასა ზედა, რომლისაგან – ბნელი მწუხრი.
    14.     ვ~, ზ~; ღამე და ნათელი დღისაჲ და განთიადისაჲ.
    15.     ესე შჳდნი ძლიერნი საქმენი ქმნნა ღმერთმან დღესა მას პირველსა.
    16.     ხოლო მეორესა დღესა – პირველ სამყაროჲ შორის წყალთა და წყალთა.
    17.     ამას დღესა განიყვნეს წყალნი: ზოგი მისი აღჴდა ზედა სამყაროსა და ზოგი მისი დაადგრა ქუეშე სამყაროსა მას, შორის ყოველსა ზედაპირსა ქუეყანისასა.
    18.     ესე ხოლო ქმნა ღმერთმან დღესა ბ~-სა.
    19.     ხოლო მესამესა დღესა: – ზღუები, მდინარები, წყაროვები, ტბები; მეორედ – თესლი სათესავი; მესამედ – მცენარენი: ხჱ ნაყოფიერი და უნაყოფოჲ; დ~ – მაღნარნი.
    20.     ესე ოთხი საქმჱ ძლიერი ქმნა ღმერთმან დღესა მესამესა.
    21.     ხოლო მეოთხესა დღესა: ა~ – მზჱ და [ბ~] – მთოვარჱ; გ~ – ვარსკულავნი.
    22.     ესე სამნი დიდნი საქმენი ქმნნა ღმერთმან დღესა დ~-სა.
    23.     ხოლო მეხუთესა დღესა: ა~ – ვეშაპი დიდი.
    24.     ბ~ – თევზნი და სხუანი , გ~ – მფრინველნი ფრთოვანნი წყალთა შინა.
    25.     ესენი ქმნნა ღმერთმან დღესა მას ე~-სა.
    26.     ხოლო მეექუსესა დღესა: ა~ – მჴეცნი, [ბ~] – საცხოვარნი, [გ~] – ქუეწარმავალნი ქუეყანისანი და [დ~] – კაცი.
    27.     ესე დ~-ნი დიდნი საქმენი ქმნნა ღმერთმან დღესა მე-ვ~-სა.
    28.     და იყო ყოველი ქმნული ღმრთისაჲ კ~ბ ვ~-თა დღეთაჲ.
    29.     და აღასრულა ყოველივე საქმჱ თჳსი დღესა მას მეექუსესა, რაოდენნ[ი] არიან ცათა შინა და ქუეყანასა ზედა, ზღუათა შინა და უფსკრულთა, ნათელსა და ბნელსა და ყოველსა შინა.
    30.     და განისუენა ღმერთმან ყოველთაგან საქმეთა მისთა დღესა მას მე-ზ~-სა.
    31.     და აკურთხა და განწმიდა იგი.
    32.     და აუწყა იგი(!) ანგელოზისა მიერ მოსჱს, რამეთუ კ~ბ მამათმთავარნი ადამითგან ვიდრე ისრაჱლისამდჱ.
    33.     „და გამოვირჩიო თავისა ჩემისა ნათესავისაგან მისისა ერი მოგებული ყოველთაგან წარმარ[თ]ა“.
    34.     ხოლო იყვნეს თავნი ესე და არიან ნათესავნი, რომელთათჳს თქუა უფალმან, ესრეთ: ადამ, სჱთ, ენუს, კაინან, მალალელ, იარედ, ენუქ, მათუსალა, ლამექ, ნოვჱ, სჱმ, არფაქსად, სალა,
    35.     – ხოლო კაინან არა მოაჴსენა რიცხუსა შინა, – ებერ, ფალეგ, რაგავ, სერუქ, ნაქორ, თარა, აბრაჰამ, ისაკ და ისრაჱლ – ერთბამად კ~ბ ნათესავ.
    36.     ამისთჳსცა კ~ბ ანბანნი ებრაელთან(ი), რომელ არიან ესენი:


2

     1.     ანბანი ებრაელებრი
    2.     א – ალეფ, ב – ბჱთ, ג – გიმელ, ד – დალჱ, ה – ჰჱ, ו – ვავ, ז – ზანა(ვ), ח – ჱთ, ט – ტჱთ, י – იოთ, כ – ქაფ,
    3.     ל – ლამედ, מ – მემ, נ – ნონ, ס – სამექ, ע – აინ, פ – ფჱ, צ – წადჱ, ק – კოფ, ר – რჱ, ש – შინ, ת – თავ.
    4.     ამისთჳს კ~ბ წიგნ არიან ძუელისაგან შჯულისა.
    5.     ესე მუჴლნი ებრაელთა შორის კ~ზ რაჲმე არიან, ხოლო კ~ბ აღირაცხებიან, რამეთუ ხუთნი იგი ასონი მათ შორის ორკეც არიან: ქაფ მრჩობლ არს, მემ და ნონ და ფჱ და წადჱ.
    6.     ესრეთცა წიგნნი აღირაცხებიან:
    7.     ა~ – აბესით, რომელ არს შობაჲ სოფლისაჲ; ბ~ – ელისმოთ, რომელსა ჰრქჳან გამოსლვათაჲ; გ~ – ოდოისკრა, რომელ არს ლევიტელთაჲ; დ~ – ოდოდაბირ, რომელ არს რიცხუთაჲ;
    8.     ე~ – ევედებარიმ, რომელ არს მეორჱ შჯული; ვ~ – დიი~ჳ, რომელ არს ისუ ნავესი წიგნი; ზ~ – დიიობ, რომელ არს იობი; ჱ~ – დასოპტიმ, რომელ არს მსაჯულთაჲ;
    9.     თ~ – დირუთ, რომელ არს რუთისი; ი~ – სფერთელიმ, რომელ არს დავითი; ი~ა – დებდრიამია, რომელ არს ნეშტთაჲ ა~; ი~ბ – დებდმიამინ, რომელ არს ნეშტთაჲ
    10.     ბ~; ი~გ – დისმოელ, რომელ არს მეფეთაჲ ა~; ი~დ – დი დ~თ უდისმოელ, რომელ არს მეფეთაჲ ბ~; ი~ე – დმალაქიმ, რომელ არს მეფეთაჲ გ~;
    11.     ი~ვ – დმალაქიმ, რომელ არს მეფეთაჲ დ~; ი~ზ – დმასალოთ, რომელ არს იგავთაჲ; ი~ჱ – ტკუელჱთ, რომელ არს ეკლესიასტჱ; ი~თ – სირამ, რომელ არს ქებაჲ ქებათაჲ;
    12.     კ~ – დათარიასარა, რომელ არს ი~ბ წინაჲსწარმეტყუელთაჲ; კ~ა – დიესაია, რომელ არს ესაია წინაჲსწარმეტყუელისაჲ: კ~ბ – დიიერემია, რომელ არს იერემიაჲსი;
    13.     კ~გ – დიეზეკიელ, რომელ არს ეზეკიელისი; კ~დ – დიდანიელ, რომელ არს დანიელისი; კ~ე – დიეზდრა, რომელ არს ეზრაჲ; კ~ვ – დიაზდრა, რომელ არს ეზრაჲ ბ~;
    14.     კ~ზ – დიესთერ, რომელ არს ესთერისი.
    15.     არიან სხუანიცა მცირენი წიგნნი, რომელსა ჰრქჳან კინოთ, რომელ არს გოდებაჲ.
    16.     ესე იერემიასა შეერთვის, რომელ არს რიცხვისა მაგის მეტი და იერემიასავე შეერთვის, რაჲთა უკუე რიცხჳცა ესე წიგნთაჲ გაუწყო ჭეშმარიტითა სიტყჳთა.
    17.     ხოლო სიტყჳსა შემოღებისაჲ ამის არს სახჱ ესე: ოთხად და ხუთად განჰყოფენ ებრაელთა ყრმანი ძუელისა შჯულისაგანთა.
    18.     ხუთეულად დააწესებენ მოსეს წიგნთა, რამეთუ შემდგომთაცა მათ ესრჱთვე დააწესეს, რომელ არიან წიგნნი ესე: შობათაჲ, გამოსლვათაჲ, ლევიტელთაჲ, რიცხუთაჲ,
    19.     მეორისა შჯულისაჲ; მეორედ ხუთეულად – სტიქერონნი, რომელ არიან წიგნნი ესე: იობი, დავითი, იგავთაჲ, ეკლესიასტჱ, ქებაჲ ქებათაჲ.
    20.     ხოლო სიბრძნჱ სოლომონისი და ზირაქი იგიცა სტიქერონვე არიან და სარგებელნი;
    21.     არონაჲსანი, რომელ არს კიდობნისანი, ხოლო ებრაელთა არა დადვეს ძუელისა შჯულისა [თანა].
    22.     მესამედ ხუთეულად – წინაჲსწარმეტყუელთაჲ, რომელ არიან წიგნნი ესე ი~ბ-თა წნწყლ˜თაჲ: ესაიაჲ, იერემიაჲ, ეზეკიელი,
    23.     დანიელი, რომელმან იწყო წინაჲსწარმეტყუელებად უწინარჱს ეზეკიელისა, ხოლო ცხოვნდა ცხორებასა მისსა მრავალ ჟამ
    24.     და მიიწია ვიდრე მეორედ წლადმდჱ დარიოს მეფისა, რომელი იყო უწინარჱს პირველსა წელსა კჳროს მეფისასა.
    25.     ხოლო შემდგომად ჟამთა წინაჲსწარმეტყუელთა ამათ წინაჲსწარმეტყუელებდა ანგეოზ დასაბამსა მეორედ შჱნებასა მის ტაძრისასა იერუსალჱმს.
    26.     წინაჲსწარმეტყუელებდა ზაქარიაცა შემდგომად მ~ვ დღისა ანგეაჲსა დასასრულსა შჱნებისათჳს მის ტაძრისა.
    27.     ხოლო ჟამთა მათ წინაჲსწარმეტყუელებდა მალაქიაცა.
    28.     ხოლო ზოგად აღიწერნეს ესე ი~ბ-ნი წინაჲსწარმეტყუელნი.
    29.     მეოთხედ ხუთეულად დააწესეს წიგნსა რომელსა ჰრქჳან დექთობინ, რომელ გამოითარგმანების „დაწერილად“.
    30.     ესე წიგნნი არიან: ისუ ნავესი – პირველი წიგნი, მსაჯულთაჲცა მასვე შეერთვის და რუთისი,
    31.     ამისთჳს [რ~] ერთი იგი ასოჲ ორკეც არს, რომელ არს ქაფ; ნეშტთაჲ ა~ და მე-ბ~ ამისთჳს, რამეთუ ორკეც არს მემ.
    32.     და მეფეთაჲ წიგნი, რამეთუ ორკეც არს ნონ; მე-გ~ და მე-დ~ მეფეთაჲ, რამეთუ ორკეც არს ფჱ.
    33.     ესე არიან ოთხნი იგი ხუთეულნი, რომელნი-იგი აღირაცხებიან კ~ წიგნად, არიან კ~დ თავ რიცხჳთ, ამისთჳს რამეთუ ორკეც არიან დ~-ნი იგი ასონი.ხოლო შემდგომად დ~-თა
    34.     ამათ ხუთეულთა კ~ა – პირველი და მე-ბ~ წიგნი ეზრაჲსი ერთ წიგნად შეირაცხების ებრაელთა შორის) –
    35.     მისთჳს, რამეთუ წადეცა ორკეცადვე შეირაცხების, რომელ არს კ~ვ თავი წულილ-წულილად თქუმული.
    36.     ხოლო ესთერისი წიგნი კ~ბ შეირაცხების, კ~ზ თავად იპოვების, ესე კ~ბ-ნი სადავე იპოვებიან და მრავალფერითა სახითა აღრაცხ[ილ]ნი
    37.     კ~ბ-თა მათ საქმეთათჳს, რომელ ქმნნა ღმერთმან ვ~-თა მათ დღეთა სოფლის შესაქმისათა: კ~ბ-თა მათთჳს ნათესავთა ადამითგან ისრაჱლისამდჱ,
    38.     კ~ბ-თა მათთჳს ასოთა ალფითგან ვიდრე თავ-ადმდე.
    39.     და კ~ბ-თა მათთჳს წიგნთა შობათაჲთგან ვიდრე ესთერისა.
    40.     და საწყაულ იქმნა; კ~ბ-სა ქსესტსა ჰრქჳან ებრაელთა მოდ, ხოლო მოდი ბერძენთა გამოთარგმანეს და მოდადვე სახელ-სდებენ.
    41.     ეგრევე-სახედ მეგჳპტელნი სახელ-სდებენ მეტ; ეგრევე-სახედ ასურნი და არაბიელნი მოდ-ადვე სახელ-სდებენ, რომელი გამოითარგმანების „აღსარება“, რომელ არს მოდიმ.
    42.     უკუეთუ არა აღივსის მოდი, იგი არა აღიარის, ვითარმედ სავსჱ არს.
    43.     და სხუასაცა ადგილსა გამოთარგმანებაჲ ორკეცად ჰპოვო.
    44.     რამეთუ ჰრქჳანცა გნომონ, რომელ არს საწყაული; სახელ-ედების აღსარებაცა და აღსარებული და აღმ[ს]არებელი.
    45.     რიცხჳ იგი საქმეთა მათ ღმრთისათაჲ დასაბამითგან კ~ბ-თა მათ ასოთა სიტყჳს შემოღებაჲ, რომლისათჳს შჯული ჩუენდა მოიწია
    46.     და ღმრთისა მოძღურებითა ყოველივე ჩუენ სახელ გუექმნა, რომლისაგან შჯული და საიდუმლონი მას შინა ქრისტჱ იესუ მოსლვასა მას მისსა გჳწამა და გამოგჳცხადნა.
    47.     რომელი მოვიდა და სახარებითა მით აღგჳვსო ჩუენ საზომი იგი ცხორებისაჲ მოდისა მისგან, ესე იგი არს აღსარებისაჲ.
    48.     ყოველმან, რომელმან აღიაროს მისა მიმართ, ცხორებაჲ მისგან შეიმოსოს საწყაულითა მით სიწმიდისაჲთა, რამეთუ ებრაელთა თქჳან,
    49.     რომელ არს კ~ბ ქსესტი პირველმოჴსენებისა მისებრვე აღრაცხილისა, რომელნი მრავალსახედ თქუმულ არიან, რამეთუ მრავალთა სხუათა ნათესავთა გინათუ შეჰმატეს,
    50.     გინათუ გამოაჴუეს საწყაულისა მისგან, რომელი ჭეშმარიტად ებრაელთაგან აღირაცხა, არამედ ჰრომთაცა შორის იპოვა ენისაებრ მათისა.
    51.     მოდსა საწყაულ ჰრქჳან, ვითარცა ებრაელთა შორის ალეფ ყრმასა სწავლასა შინა ჰმოძღურინ, და ბერძენთა შორის ალფინ ძიებად იპოვა და სახელ-ედების.
    52.     ხოლო მე ვისწავჱ ებრაელთაგან, ცხადად იპოვნეს სხუასაცა ენასა შორის.
    53.     არამედ დავითსაცა ე~ წიგნადვე განჰყოფენ.
    54.     პირველით ფსალმუნითგან, რომელ არს „ესრია“, რომელი გამოითარგმანების: „ნეტარ არს კაცი, რომელი არა მივი[და]“ ...
    55.     ვიდრე რომლისა თავი: „ერ მესქილ ალ დალ ოებიონ“, რომელ არს: „ნეტარ არს, რომელმან გულისხმა-ყოს გლახაკისაჲ“.
    56.     ხოლო აზილას(!) თქუა: „ნეტარ არს – სახჱ კეთილი მიცემად“.
    57.     ბ~ წიგნად: მ~ა, რომლისა თავი: „ქიალ თააროგ, ალაფისიმაინ“, რომელი გამოითარგმანების: „ვითარცა სურინ ირემსა“ ...
    58.     ვიდრე ო~ა თავადმდჱ, რომლისა თავი: „ჱლოინ მასფატაქ ლამელ ექთე“, რომელი გამოითარგმანების: „ღმერთო, სარჩელი შენი მეუფესა მიეც:
    59.     გ~ წიგნად: ო~ბ, რომლისა თავი: „აქ ბოთ იჱლ ელიომ“, რომელ გამოითარგმანების: „ვითარ კეთილ არს ისრაჱლისა ღმერთი გული[თა]“ ...
    60.     ვიდრე პ~ჱ-მდჱ, რომლისა თავი: „ესდი ადონაი ლულამ ასის“, რომელი გამოითარგმანების: „წყალობათა შენთა, უფალო, უკუნისამდჱ უგალობდე.
    61.     ხოლო დ~ წიგნად ჟთ, რომლისა თავი: „ადონაი მაონ ათა აიათა ლანუ“, რომელი გამოითარგმანების: „უფალო, შესავედრებელ მეყავ ჩუენ“.-
    62.     რე-მდჱ, რომლისა თავი: უდულა ადონაი ქიტოფ ქელულა მისდო, რომელი გამოითარგმანების: „აუვარებდით უფალსა, რამეთუ ტკბილ არს“.
    63.     ხოლო არს ფსალმუნთა მათ ალელუაჲ.
    64.     ხოლო ე წიგნად რვ ფსალმუნი, რომლისა თავი: „უდულა ადონაჲ ქიტობ ქილულ ამისდო, რომელი გამოითარგმანების ეგრეთვე: „აუვარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ“ ...
    65.     ვიდრე დასასრულადმდე ვიდრე მეერგასესა ფსალმუნსა, რომლისა თავი არს: „ალელუელ ბაკადისო“, რომელი გამოითარგმანების: „აქებდით ღმერთსა სიწმიდეთა შინა მისთა“. არს იგიცა ალელუა.
    66.     რ~ნ-სა ფსალმუნსა წიგნი განამართლეს.
    67.     რამეთუ ებრაელნი ჰყოფენ დასასრულსა თითოვეულისა წიგნისასა ე~-თა მათ წიგნთა საფსალმუნეთა და[სა]სრულსა მას ფსალმუნისასა.
    68.     საგალობელი დასასრული არს წიგნისაჲ: „მისტობაროქ ადონაჲჱლოჲ იჱლი მეალო აოდ ლაულა ამინოამინ“,
    69.     რომელი გამოითარგმანების: „კურთხეულ არს უფალი ღმერთი ისრაჱლისაჲ ამიერითგან უკუნისამდე.
    70.     იყავნ, იყავნ“.
    71.     ესე არს სადა დაესრულების თითოვეული ე~-ვე იგი წიგნი, რომელიცა-იგი წერილ არს დასასრულსა მე-მ~ ფსალმუნსა და ო~ა-სა და პ~ჱ და რ~ე-სა.
    72.     ხოლო რ~ და მეერგასისა მის – „კურთხეულ არს უფალი ღმერთი ისრაჱლისაჲ, იყავნ, იყავნ.
    73.     ყოველი სული აქებდით უფალსა“, რომელი ითქუმის ებრაელებრ: „ქოჰანნეს სამათე იჱ~ლ თელულა“.
    74.     ალელულა ითქუმის: „აქებდით“. ალ ითქუმის „უფალსა“.
    75.     და დაესრულების ე~-ულისა ამის საფსალმუნისა საქმჱ.


3

     1.     [ბ. დიომიდე, ფრაგმენტი დიონისიოს თრაკიელის გრამატიკის სქოლიოებიდან]
    2.     ხოლო მიკჳრს თითოვეულად აღმომკითხველთაჲ ესოდენისა ამის სულისა წმიდისა შემზადებაჲ და გულისხმის-ყოფაჲ,
    3.     რომელნი სარგებელსა ამას და ღმრთისა ნიჭსა მიიღებენ, რაჲთა არცაღა ამას ზედა იქადოდიან შორის წარმართთა ყრმათა,
    4.     არამედ რაჲთა უწყოდიან რაჲცა იპოვოს მათ შორის შემზადებული, გინათუ შჯულისაგან ჭეშმარიტად, წმიდათაგან წიგნთა ძუელისაგან შჯულისა და ახლისაგან,
    5.     რომელი-იგი მათ შორის იპოვოს, მიზეზი აქუნდეს პირველად წარმართთა შორის ასოჲსა შემოღებაჲ ალეფისაგან,
    6.     რომელი ითარგმანების სწავლისა მცნებაჲ მოყვანებულსა მას ყრმასა.და იტყჳს: „ისწავე ალეფისაგან“.
    7.     და მათა მისგავსებულად ალფა სახელი დასდვეს და შეეტყუა გამოთქუმაჲ იგი გამოთარგმანებულისაჲ ბერძენთა ენასა, რაჲთა ჰრქუას ყრმასა: „ისწავე ძიებად ალფინ“,
    8.     რამეთუ ალფინსა ძიება ჰრქჳან ბერძენთა ენასა, არამედ რამეთუ თავცა არს ასოჲ იგი ალფაჲ და ღმრთისა მიერ მოცემულ არს ნათესავსა კაცთასა აღებად პირისა და გულისხმის-ყოფად,
    9.     რომელ-იგი წიგნსა ისწავებდედ, დიდითა აღებითა პირისაჲთა ითქუმის, ხოლო სხუაჲ იგი ასოჲ მცირედითა აღებითა პირისაჲთა მიეთხრობვის და ითქუმის.
    10.     არამედ არცაღა ასოჲ აქუნდა ბერძენთა, არამედ ფჳნიკისაგან ასოჲთა წერდეს მათსა მას ბერძულსა ასოსა,
    11.     რამეთუ ეგრეთვე ჴმითა და სახელის-დებითა, ვითარცა ებრაელთაჲ, მიმსგავსებულად ჰებრაელთაებრვე პინიკთა მათგანვე იპოვა.
    12.     პალამიდის ვინმე უკუანაჲსკნელ მოვიდა და იწყო ალფა-ბეტა; ი~ვ ხოლო ასოჲ ბერძენთა უპოვა მარტოდ, ესე იგი არს: ალფა – Α, ბეტა – Β, გამა – Γ, დეტა – Δ, იოტა – [Ι, ეტა] Ε,
    13.     კაპა – [Κ], ლამდა – Λ, მჳ – Μ, ნჳ – Ν, ოჳ – Ο, პი – Π, რო – Ρ, სიმა – [Σ], ტა – [Τ], ჳ – Υ.
    14.     შესძინა კადმოს მილისელმან ასოჲ სამი: თეტა – Θ, ფჳ – Φ, ქი – [Χ], ამისთჳსცა მრავალჟამ ი˜თ ხოლო იჴმევდეს. ამისთჳსცა,
    15.     რამეთუ პირველთა მათ არა აქუნდა ლიტონი პალიდა, სახელ-სდვეს სიმიაჲსაგან და პისა და ალფასა წერდეს და სხუასა მრავალსა სიტყუასა სხუად-სახედ სახელ-სდებდეს და წერდეს.
    16.     ამონიდოს ჯონელმან შესძინა ორი ასოჲ: ჰეტა – Η, ჵ – Ω;
    17.     ეპიქარმოს სირაკელმან სამი სხუაჲ: ზეტა – Ζ, ქსი – Ξ, ფსი – Ψ, და ესრჱთ აღესრულა კ~დ იგი ასოჲ.
    18.     ამისთჳსცა მიამსგავსა ომეროს რიცხჳ იგი კ~ბ-თაჲ მათ წიგნთაჲ ებრაელთაჲ კ~დ-სა მას ასოსა გამოსახულსა და აღრაცხილსა.
    19.     და მანცა თჳსი იგი ჴელოვნებაჲ „ჱლიადოჲსი“ კ~დ-ნი დაჩხიბულნი კ~დ-ითა მით ასოჲთა მიამსგავსა, ეგრეთვე კუალად „დჳსევს“, ესევე სიტყჳს-შემოღებაჲ ჩუენისა მის აღთქუმისაჲ,
    20.     რომლისათჳს-იგი აღვთქუთ ჩუენებად რიცხჳ იგი კ~ბ-თა მათ საქმეთაჲ ღმრთისა მიერ, რომელი ვ~-თა მათ დღეთა სოფლის შესაქმისათა იქმნა.


4

     1.     [გ. იპოლიტე რომაელი ქრონიკონი]
    2.     ადამ ცხოვნდა ს~ლ წელ და შვა სჱთ; სეით ცხოვნდა ს~ე წელ და შვა ენუს; ენუს ცხოვნდა რ~ჟ წელ და შვა კაინან; კაინან ცხოვნდა რ~ო წელ და შვა მალელელ.
    3.     მალელელ ცხოვნდა რ~ჲე წელ და შვა იარჱდ; იარჱდ ცხოვნდა რ~ჲბ წელ და შვა ენუქი; ენუქ ცხოვნდა რჲ~ე წელ და შვა მათუსალა; მათუსალა ცხოვნდა რპ~ზ წელ და შვა ლამექ;
    4.     ლამექ ცხოვნდა რპ~ჱ წელ და შვა ნოვჱ; ნოვჱ ცხოვნდა ფ~ წელ და შვა ს~ჱმ; სემ ცხოვნდა რ~ წელ.
    5.     და იყო წყლით-რღუნაჲ ქუეყანასა ზედა მ~ დღჱ, მ~ ღამჱ.
    6.     ყოვლად შეკრბებიან წელნი ადამითგან წყლით-რღუნამდჱ ცს~მბ.
    7.     სემ შემდგომად წყლით-რღუნისა ბ~-სა წელსა შვა არფაქსად; არფაქსად ცხოვნდა რ~ლე წელ და შვა სალა; სალა ცხოვნდა რ~ლ წელ და შვა ებერ; ებერ ცხოვნდა რ~ლდ წელ
    8.     და შვა ფალეგ; ფალეგ ცხოვნდა რ~ლ წელ და შვა რაგავ; რაგავ ცხოვნდა რ~ლე წელ და შვა სერუქ; სერუქ ცხოვნდა რ~ლ წელ და შვა ნაქორ;
    9.     ნაქორ ცხოვნდა ო~თ წელ და შვა თარა; თარა ცხოვნდა ო~ წელ და შვა აბრაჰამ.
    10.     აბრაჰამ ცხოვნდა ო~ე წელ და იყო აღთქუმაჲ ღმრთისაჲ მისა მიმართ.
    11.     ყოვლად შეკრბებიან წელნი წყლით-რღუნითგან ვიდრე ო~ე წლადმდჱ აბრაჰამისა ჩ~იე.
    12.     და აბრაჰამ შემდგომად აღთქუმისა ღმრთისა[ჲსა] ცხოვნდა კ~ე წელ და შვა ისაკ; ისაკ ცხოვნდა ჲ~ წელ და შვა იაკობ; იაკობ ცხოვნდა პ~ზ წელ და შვა ლევი;
    13.     ლევი ცხოვნდა მ~ე წელ და შვა კაათ; კაათ ცხოვნდა ი~ე წელ და შვა აბრაჰამ; აბრაჰამ ცხოვნდა ო~ წელ და შვა მოსჱ;
    14.     მოსჱ ცხოვნდა პ~ წელ და გამოიყვანნა ძენი ისრაჱლისანი ეგჳპტით უდაბნოდ.
    15.     ყოვლად შეკრბებიან წელნი ო~ე წლითგან აბრაჰამით ვიდრე ძეთა ისრაჱლისათა ეგჳპტით გამოსლვადმდჱ ჳლ~ წელ.
    16.     მოსე ძეთა თანა ისრაჱლისათა დაყო უდაბნოს, ცხოვნდა-ღა მ~ წელ სხუა და მოსცა მათ შჯული.
    17.     ისუ ძემან ნავჱსმან დაუმკჳდრა მათ ქუეყანაჲ იგი აღთქუმისაჲ და ცხოვნდა მათ თანა კ~ე წელ.
    18.     ყოვლად წელნი გამოსლვითგან ძეთა ისრაჱლისათა ეგჳპტით, ვიდრე წილით განყოფადმდჱ ქუეყანისა მის აღთქუმისა
    19.     ჲ~ე, და ვინაჲთგან იყო აღთქუმაჲ ღმრთისაჲ აბრაჰამის მიმართ წელნი ჳ~ჟე.
    20.     წყლით-რღუნითგან ჩფ~ი წელნი; ადამითგან ძქ~ობ წელნი.


5

     1.     მსაჯულნი ისრაჱლისანი
    2.     მოხუცებულთა – ლ~ წელ; ქუსარსათომ მეფჱ ასურეთისაჲ – ჱ~ წელ; გოთონიელ ძჱ კინეზისი – მ~ წელ; ეგლომ მეფჱ მოაბისაჲ – ი~ჱ წელ; აოდ – პ~ წელ;
    3.     იაბის მეფჱ ქანანისაჲ – კ~ წელ; დებორა და ბარაკ – მ~ წელ; მადიამელთა – ზ~ წელ; გედეონ – მ~ წელ; აბიმელექ – გ~ წელ; თულა კ~ წელ; იაირ – კ~ბ წელ; ამონიტელთა – ი~ჱ წელ;
    4.     იეფთაე – ვ~ წელ; ესებონ – ზ~ წელ; ალლონ – ი~ წელ; აბდონ – კ~ წელ; უცხო თესლთა – მ~ წელ; საფსონ – კ~ წელ; სამეგარ – ა~ წელ; ანარქიას და სამერ მსაჯულთა – მ~ წელ;
    5.     ირინის და სამანია მსაჯულთა – ლ~ წელ.
    6.     ყოვლად შეკრბებიან მსაჯულთა ისრაჱლისათა წელნი ფ~კ; და მღდელთა და მსაჯულთანი ჱლისნი და სამოველისნი ჟ~ წელნი.
    7.     ყოვლად შეკრბებიან მსაჯულთა წელნი ქ~ი წელ;


6

     1.     მეფენი იუდაჲსნი იერუსალჱმს
    2.     საულ – ლ~ წელ.
    3.     მ~ წელ ყოვლად მეფობდა საულ, არამედ თ~ წელ მისსა მეფობასა სამოველვე შჯიდაღა; დავით – ლ~ე წელ და ვ~ თუჱ;
    4.     მ~ წელ ყოვლად მეფობდა დავით, არამედ ე~ წელ საულის მეფობასა მეფობდა და წინაჲსწარმეტყუელებდეს გად, ნათან, დავით და ასაფ; სოლომონ – მ~ წელ.
    5.     და ტაძარსა ღმრთისასა აშენებდა და აღასრულა მე-ი~ბ-სა წელსა მეფობისა მისისასა; და წინაჲსწარმეტყუელებდეს ნათან და აქია სალონიტელი, სემეას, ადდო;
    6.     რობოამ – ი~ჱ წელ; აბია – გ~ წელ; ასა – მ~ და ა~ წელ; იოსაფატ – კ~ე წელ; და წინაჲსწარმეტყუელებდეს მიქეა, ელია, ელისჱ, აბდია, იოველ, ოზიელ, ელიაზარ,
    7.     აზარია; იორამ – ჱ~ წელ; ოქოზია – ა~ წელ; გოდოლია, დედაჲ მისი – ზ~ წელ; იოვას – მ~ წელ; ამასია – კ~თ წელ; აზარია, რომელსა ოზიაცა ერქუა, რომელი განკეთრდა – ნ~ბ წელ,
    8.     და წინაჲსწარმეტყუელებდეს ოსე, ამოს, ესაია, იონას; იოვათამ – ი~ვ წელ; აქაზ – ი~ვ წელ; ეზეკია – კ~თ წელ.
    9.     მეექუსესა წელსა მეფობისა მისისასა ჰრომჱ აღიშენა ჰრომილჱს მიერ მეფისა; და ი~-სა წელსა მეფობისა მისისასა სალმანასარ მეფჱ ასურეთისაჲ ზედა-მოუჴდა ისრაჱლსა
    10.     და წარტყუენა ოსჱ მეფჱ ისრაჱლისაჲ ათსა თანა ნათესავსა.
    11.     და ტყუენვასა მას წარტყუენა ტობი, კაცი მართალი; და მე-ი~დ-სა წელსა მეფობისა მისისასა დასნეულდა ეზეკია მეფჱ.
    12.     ესაია წინაჲსწარმეტყუელმან სიკუდილისა მისისათჳს პრორჱგორევსე ცრემლოოდა მწარჱდ.
    13.     შეიწყალა ღმერთმან და შესძინა ცხორებაჲ ი~ე წელი.
    14.     სასწაული მისცა მას ესაიაჲს მიერ წინაჲსწარმეტყუელისა – ეპანოდონ – აჩრდილი მზისაჲ კუალად იქცა ათთა მენაკთა.
    15.     მანასჱ – ნ~ე წელ; ამოს – ბ~ წელ; ოსია – ლ~ა წელ, წინაჲსწარმეტყუელებდეს იერემია, სოფონიას, ოლდად, ბარუქ; იოაქას – გ~ თთუჱ.
    16.     ფარაო ნექაო შეიპყრა იოაქას და წარტყუენა ეგჳპტედ, იოვაკიმ, რომლისა [სახელი] ელიაკიმცა – ი~ა წელ.
    17.     წინაჲსწარმეტყუელებდა ურია იერუსალჱმისათჳს და ივლტოდა ეგჳპტედ.
    18.     იოვაკიმ წარავლინა მისთჳს და მოკლა იგი.
    19.     იოვაკიმ, რომლისა სახელი იექონია – გ~ თთუჱ.
    20.     და ი~ დღჱ, ნაბუ[ქო]დონოსორ მეფემან ბაბილოვნისამან შეიპყრა და წარტყუენა იოვაკიმ ი~ჱ წლისაჲ ბაბილოვნდ და ყოველნი ძლიერნი და ჴელოვანნი იერუსალჱმისანი ჯ~-ოდენ.
    21.     ტყუენვასა მას წარტყუენა დანიელ, ანანია, აზარია, მისაელ ჭურჭერსა თანა ტაძრისასა და ქალაქისასა და საფასჱ იგი შეიღო ბაბილოვნდ;
    22.     და მეფედ დაადგინა იერუსალჱმს მატთანია იოვაკიმის წილ, მამის ძმაჲ მისი, სედეკია სახელი უწოდა.
    23.     შეკრბებიან ყოველნი წელნი ტყუენვითგან ოსჱსითგან მეფისა ისრაჱლისაჲთ და სამარიაჲსაჲთ,
    24.     რომელი წარტყუენა სალმანასარ, ვიდრე წარტყუენვადმდჱ იოვაკიმისა, მეფისა იუდაჲსა ნაბუქოდონოსორის მიერ, წელნი რ~კბ.
    25.     ყოვლად შეკრბებიან წელნი მეფეთა იუდაჲსთანი, რომელნი მეფებდეს იერუსალჱმს, საულისითგან იოვაკიმისამდჱ წელნი ფ~ჲდ
    26.     და გამოსლვითგან ძეთა ისრაჱლისათა ეგჳპტით – წელნი ჩ~რჲე, და აღთქუმითგან ღმრთისაჲთ აბრაჰამის მიმართ – წელნი ჩფ~ჟე,
    27.     წყლით-რღუნითგან – წელნი ჩ~ქი; ადამითგან – წელნი წ~ყობ.


7

     1.     რიცხუნი წელთანი, რაოდენნი დაყვნეს ძეთა ისრაჱლისათა ბაბილოვნს ტყუევობასა, მსგავსად სიტყჳსა მის იერემია წინაჲსწარმეტყუელისა:
    2.     სედეკია – ი~ა წელ.
    3.     მეორესა წელსა სედეკიაჲსსა ჩუენებაჲ იხილა ნაბუქონდონოსორ და ზრახვაჲ იგი ჰკითხა ქალდეველთა და ბაბილოვნისა ბრძენთა.
    4.     ღმერთმან გამოუცხადა დანიელს ჩუენებაჲ იგი და აუწყა მეფესა.
    5.     ნაბუქონდონოსორ შემდგომად სედეკიაჲსა ცხოვნდა მეფჱდ კ~დ წელ.
    6.     მარუდაქ ძჱ მისი – ი~ბ წელ, ბალტასარ, ძმაჲ მისი – დ~ წელ.
    7.     სერი უყო მთავართა მისთა და ხარჭთა მისთა.
    8.     და გამოიღო ჭურჭერი იგი, რომელი მოიღო ნაბუქოდონოსორ იერუსალჱმით სახლისაგან ღმრთისაჲსა და სუმიდა ღჳნოსა მით.
    9.     მას ჟამსა გამოუჩნდა ჴელი კაცისაჲ თითითურთ და წერდა კედელსა, რომელი განუმარტა დანიელ.
    10.     დარიოს ხუჟიკი – ი~ზ წელ.
    11.     ა~-სა წელსა მისსა მეფობასა დანიელ შთააგდეს ჯურღმულსა მას ლომთასა.
    12.     მეფესა არა უნდა, არამედ იიძულეს იგი მისთჳს დაწესებულისა მისთჳს.
    13.     კჳროს სპარსი მეფობდა შემდგომად დარიოსისა.
    14.     ა~ წელსა კჳროსისსა აღივსნეს ტყუევობისა ო~-ნი წელნი მსგავსად სიტყჳსა მის იერემია წინაჲსწარმეტყუელისა.
    15.     და გამოავლინნა კჳროს მეფემან ძენი ისრაჱლისანი ბაბილოვნით იერუსალჱმდ იესუჲს თანა იოსჱდეკისა, მღდელისა მის დიდისა,
    16.     და ზორობაბელ სალათიელი ძეთა თანა ისრაჱლისათა აღმოვიდა.
    17.     კჳროს მეფემან სპარსთამან მოსცა ჭურჭერი იგი ტაძრისა ღმრთისაჲ იერუსალჱმდ ოქროჲსაჲ და ვეცხლისაჲ.
    18.     რომელი წარიღო ნაბუქონდონოსორ მეფემან; წინაჲსწარმეტყუელებდეს დანიელ და ეზეკიელ.
    19.     ყოვლად შეკრბებიან ჟამნი წარტყუენვითგან იოვაკიმის მეფისა იუდაჲსით ვიდრე პირველად წლადმდჱ კჳროს მეფისა სპარსთაჲსა ტყუეობისა
    20.     წელნი ო~, საულისითგან, მეფისა ისრაჱლისა, წელნი ფ~ჲ; გამოსლვითგან ძეთა ისრაჱლისათა ეგჳპტით წელნი ჩს~ლე;
    21.     აღთქუმითგან ღმრთისაჲთ აბრაჰამის მიმართ – წელნი ჩქჲ~ე; წყლით-რღუნითგან წელნი ც~ქპ; ადამითგან – წელნი წ~შმბ.


8

     1.     მეფენი სპარსთანი
    2.     კჳროს შემდგომად აღმოსლვისა ძეთა ისრაჱლისათა იერუსალჱმდ – ლ~ წელ; კამბუს, ძემან კჳროსისმან, რომელი ითქუა ულექთის მეორჱ ნაბუქონდონოსორ – თ~ წელ.
    3.     მე-დ~-სა წელსა მეფობასა მისსა ჰურიანი განდგეს. წარავლინა ჰოლონფერნჱ ერისთავი დიდძალითა ერითა ჰურიათათჳს გარე-მოცვად,
    4.     წარმოვიდა ჰოლონფერნჱ დიდითა ძლიერებითა, გარჰ-შეიცვა ქალაქი ჰებრაელთაჲ, რომლისა სახელი ბეტულუა.
    5.     იყო ვინმე დედაკაცი ქურივი, რომლისა სახელი იუდით, მას ქალაქსა შინა.
    6.     იგი გარდამოვიდა ჰოლონფერნესა კარვად მისა და დაყო დღჱ გ~, დ~-სა დღჱსა ეძინა მას თჳსსა ზედა სასუენებელსა,
    7.     ღამჱ ილოცვიდა და ზღუდჱ-ყო ღმრთისა შეწევნაჲ და თავი მოჰკუეთა მას და ესრჱთ სპარსთა იგი ძლიერებაჲ განიბნია. მოგუთა – ზ~ თთუჱ.
    8.     დარიოს, ვახშტასპეანი – ლ~ვ წელ, და ვ~-სა წელსა მეფობასა მისსა იერუსალჱმს ტაძარი იგი აღესრულა.
    9.     ხოლო იშენებოდა მ~ვ წელ; წინაჲსწარმეტყუელებდეს ანგეოზ და ზაქარია.
    10.     ქსერქსეს დიდი – ი~თ წელ და ვ~ თუჱ, მე-დ~-სა წელსა მეფობასა მისსა ეგჳპტესა ჴელ-ყო, და მისა შემდგომად ათენელნი განხერხნა.
    11.     არტვან – ზ~ თთუჱ; არტახშეს ჴელგრძელი – მ~ა წელ; მე-კ~-სა წელსა მეფობისა მისისასა ნეემია პირის მწდჱ თჳსი გამოითხოვა შჱნებად იერუსალჱმისა
    12.     და ებრძანა აღსლვად ჰურიასტნად, და აღაშენნა ზღუდენი ქალაქისანი.
    13.     სივრცჱ მას შინა განმზადნა მსგავსად ხილვისა დანიელ წინაჲსწარმეტყუელისა; და ეზრაჲსგან ისწავა შჯული; და ესთერის და მარდუქჱს მიერ ჰამანი მოკლეს სპარსეთს.
    14.     ქსერქსჱ მეორჱ – ბ~ თთუე, როგდანე – ზ~ თუე; დარელ, ცოლისგერი ნოითოსი – ი~თ წელ.
    15.     არტახშეს მოჴსენემან – მ~ბ წელ; არტაქსაქსჰ კეუქაჲსი – მ~ბ წელ, არსესოქჱ – დ~ წელ; დარიოს – ვ~ წელ.
    16.     ალექსანდრჱ მაკედონელმან მოკლა მეფე დარიოს და დასცა ძლიერებაჲ სპარსთაჲ.
    17.     ყოვლად შეკრბებიან წელნი კჳროს მეფისაჲთგან სპარსთაჲსა ვიდრე დარიოს მეფისამდჱ წელნი ს~ლ;
    18.     ალექსანდრე შემდგომად დარიოსის მოკლვისა მეფობდა მტკიცჱ კ~ვ წელ და ზ~ თთუჱ.


9

     1.     მეფენი პტოლემეანნი ეგჳპტელთანი
    2.     პტოლემეოს ლავგოსეანი – მ~ბ წელ.
    3.     ამან პტოლემეოს განაწესნა და გამოათარგმანნა ო~-თა მათ შჯულისა მოწაფეთა სიბრძნენი ჰურიათანი შჯული და ყოველნი ებრაელთა წიგნნი ბერძენთა ენასა;
    4.     და მე-ი~ჱ-სა წელსა მეფობისა მისისასა სელევკოს ნიკატორისმან ანტოქიაჲ აღაშენა.
    5.     პტოლემეოს ძმათმოყუარემან – ლ~ზ წელ, მე-ჱ~-სა წელსა მეფობისა მისისასა სოსტრახას, დექსიფანონ.
    6.     კნიდიონ აღჰმართეს ალექსანდრიას გოდოლი, რომელსა ჰრქჳან ფარონ.
    7.     კ~ა წელსა მეფობასა მისსა ჰრომეს ვეცხლისა დიდებაჲ წარჰკუეთა.
    8.     პტოლემეოს ევერგეტეს – კ~ე წელ; პტოლემეოს ფილოპატოს – ი~ზ წელ; პტოლემეოს ეპიფანის – კ~ე წელ; პტოლემეოს ფილომიტოს – ი~ა წელ; პტოლემეოს ოსოტერ – კ~ზ წელ;
    9.     პტოლემეოს ალექსანდროს – ი~ჱ წელ; პტოლემეოს მეორემან – ი~ჱ წელ; პტოლემეოს დჳონისის – ი~თ წელ; პტოლემეოსის ასულმან კლეოპატრა – კ~ბ წელ.
    10.     ყოვლად შეკრბებიან წელნი მეგჳპტელთანი ს~ჟდ, თარგ.(!) სნ~თ.
    11.     ოცდამეოთხესა წელსა მეფობასა კლეოპატრაჲსსა ივლიოს კეისარი მოვიდა ჰრომედ და შეკრბეს კეისარნი.
    12.     და წელთა ჰრომთა მეფეთა რაცხდეს.
    13.     პირველად ჱ~ წელსა მეფობასა კლეოპატრაჲსსა ივლიოს კეისარი აღიღო პროტელთაგან.
    14.     და კასიონ მეფობდა გ~ წელ და ზ~ თთუჱ და ი~ დღე.
    15.     ი~ჱ წელსა ჰრომთა მეფობასა – ი~ე, აგჳსტოს, რომელი ჰრომს მეფობდა, კლეოპატრა მოკლა და აღიღო პტოლემეანთა მეფობაჲ და ამისა შემდგომად მეფობდა სხუათა წელთა კ~ვ-თა.
    16.     მ~ე წლისა ჰრომ[თა] მეფობისა,
    17.     ესე არს მ~ბ წელი მეფობისა აგჳსტეს კეისრისაჲ, განკაცნა მაცხოვარი ჩუენი იესუ ქრისტე, იშვა და ჴორციელ იქმნა წმიდისაგან ქალწულისა მარიამისა და სულისაგან წმიდისა.
    18.     ყოვლად შეკრბებიან წელნი ქრისტჱს მოსლვადმდჱ ესრე: პტოლემეანთა მეფობითგან აგჳსტესნი წელნი კ~ვ, კჳროსითგან,
    19.     რომელმან აღავლინნა ძენი ისრაჱლისანი ბაბილოვნით იერუსალჱმდ, წელნი ფ~ნვ, საულისითგან მეფისა ისრაჱლისაჲთ ჩ~რივ;
    20.     გამოსლვითგან ძეთა ისრაჱლისათაჲთ ეგჳპტით წელნი ჩ~ღჟა; და აღთქუმითგან ღმრთისაჲთ აბრაჰამის მიმართ წელნი ც~სკ; წყლით-რღუნითგან ძ~სლვ; ადამითგან წელნი ჭჳ~ჟჱ.
    21.     ინდიკტიონი და ჳპატანი მ~ე წლითგან ჰრომთა მეფობით ესე არს.
    22.     მ~ბ-სა წელსა აგჳსტეს კეისრისასა განკაცნა უფალი ჩუენი იესუ ქრისტე.ა~ ინდიკტიონსა შაბუ და შეტერუა მათ ჳპატიონთა მაცხოვარი და უფალი ჩუენი იესუ ქრისტე
    23.     იშვა და ჴორციელ იქმნა წმიდისაგან ქალწულისა და ღმრთის-მშობელისა მარიამისგან და სულისაგან წმიდისა.
    24.     ინდიკტიონი აღვალს ი~ე წლადმდე და მერმე თავითვე მოიქცევის].


10

     1.     [კეისარნი ჰრომთანი]
    2.     [იქმნა შემდგომად ამისა მეფედ გერი მისი ტიბერიოს].
    3.     ამისსა მე-ი~ჱ-სა წელსა იყო ვნებაჲ უფლისაჲ; გაიოს – დ~ წელ; კლავდიოს – ი~ე წელ; ნერონ – ი~დ წელ; ბალბოს, ათონ, ბატოლოს სამნივე – ა~ წელ და ა~ თთუჱ,
    4.     ვესპასიანოს – ი~ წელ; ტიტოს, ძჱ მისი – გ~ წელ; დუმენტიანოს, ძმაჲ მისი – ი~ე წელ, ნეროვას – ა~ წელ, ტრაიანოს – კ~ წელ; ანდრიანოს განრღუეული – კ~ა წელ;
    5.     ანტონინოს ევსებიოს მორწმუნჱ – კ~ბ წელ; მარკოს ავლერიანოს ლუკიოსითურთ, ძმით მისით – ი~თ წელ; კომოდოს – ი~ბ წელ; პერტინაქს – ვ~ თუჱ
    6.     სევეროს – ი~ჱ წელ; ანტონინოს – ზ~ წელ; მაკრინოს – ა~ წელ; ალექსანდროს – ი~თ წელ.
    7.     დედაჲ ამის მეფისაჲ მამია მორწმუნჱ იყო ფრიად და მცველ ეკლესიათა; მაქსიმიანოს – გ~ წელ; პოპინიოს და ბალბოს – გ~ თთუჱ; კორდიანოს – ვ~ წელ; ფილიპჱ – ზ~ წელ.
    8.     ამას ყოვლითა გულითა მისითა ჰრწმენა ქრისტჱ; დეკიოზ – თ~ წელ, და დაიკლა იგი ვიეთგანმე ძითურთ.
    9.     გალოს და ბულინიოს – გ~ წელ; ვალერიანოს და გალინოს ი~ წელ; კლავდიოს – ბ~ წელ; ავლერიანოს – ვ~ წელ; კარინოს და ძჱ ნუმერიანოს – ბ~ წელ;
    10.     დეოკლიტიანე და მაქსიმიანჱ – კ~თ წელ.
    11.     მაქსიმიანოს, ღალერიანოს და მაქსიმოს, ძჱ არკულოსისი – თ~ წელ; ამათსავე მეფობასა მეფობდა ბარტანიასა ზედა კოსტა, მამაჲ დიდებულისა კოსტანტინესი.
    12.     კოსტანტინჱ მეფემან დიდებულმან მე-ზ~-სა წელსა მეფობისა მისისასა მოკლა უშჯულოჲ მეფჱ მაქსიმიანე და დაიპყრა ჰრომთა მეფობაჲ.
    13.     და აღესრულა კოსტანტინჱ დიდი ჲ~ე წლისაჲ, და დაყო მეფობასა შინა ლ~ბ წელი.
    14.     მე-ი~თ-სა წელსა მეფობისა მისისასა იყო წმიდაჲ კრებაჲ ნიკეაჲსაჲ.
    15.     და ი~თ-სა წელსა იკურთხნეს წმიდანი ეკლესიანი იერუსალჱმისანი ჴელითა წმიდისა ათანასი ალექსანდრიელისაჲთა.
    16.     ყოვლად შეკრბებიან წელნი ქრისტჱს მოსლვითგან ჯუართა პოვნადმდჱ ტ~კვ.
    17.     აგჳსტჱს კეისრისაჲთგან ვიდრე კოსტანტინესამდჱ ლ~ე მეფენი იცვალნეს ბერძენთა ზედა.
    18.     და იაკობ, ძმისა უფლისაჲთგან ვიდრე კჳრილჱსამდე ლ~ე-ვე იცვალნეს ებისკოპოსნი იერუსალჱმსა ზედა.
    19.     კოსტანტინჱ, ძჱ დიდებულისა კოსტანტინესი და კოსტოს, ძმაჲ მისი – გ~ წელ; კოსტანტინოს, ძმაჲ მათი თვითმპყრობელი – კ~ე წელ;
    20.     ივლიანე ღმრთის-შემაწუხებელი – ბ~ წელ; ივბინიანოს – ვ~ წელ; ვალენტიანოს – ი~ა წელ; ენუს – ი~ბ დღჱ; ბალენ – ი~ა წელ; ღრატიანოს – ი~ა წელ, თევდოსი დიდი – ი~ე წელ,
    21.     არკადი – კ~გ წელ; ონორი – ი~გ წელ; თევდოსი მცირჱ – მ~ბ წელ; მარკიანჱ – ვ~ წელ; ლეონ – კ~ წელ; ლეონტი – ა~ წელ; ზენონ – ი~ვ წელ; ანასტას – კ~ზ წელ; ისტჳნიანე – კ~თ წელ;
    22.     ივსტჳნა – თ~ წელ; ტიბერის – კ~ა წელ; მავრიკ – ი~დ წელ; ფოკა – ჱ~ წელ; ჰერაკლჱ – ლ~ა წელ; კონსტანტინჱ და კოსტანტიანოს – ი~დ წელ; კოსტანდინ – კ~ჱ წელ;
    23.     კოსტანტინიანოს – კ~ბ წელ; ლეონტი – გ~ წელ; აფსიმაროს – ზ~ წელ; ფილიკოს – ა~ წელ; ანასტას – გ~ წელ; თევდოსიოს – ა~ წელ; ლეონ და კოსტანტინჱ ძჱ მისი – მ~ე;
    24.     ლეონ და კოსტინე და დედაჲ მათი ერინე – კ~ვ; ნიკიფორე – თ~; მიქაელ – ბ~; ლეონ – ჱ~; მიქაელ – ი~ზ; თეოფილე – კ~გ; მიქაელ და თეოდორა, დედაჲ მისი – ლ~გ;
    25.     ბასილი მეფე – კ~; ლეონ, ძე მისი ალექსანდროს; რომანოზ; კოსტანტი; რომანოზ; ნიკიფორე კივრიჯან.