* * *

წუთისოფელში ცხოვრება

შემექნა გასაჭირადა;

მიჯობს, რომ მოვკვდე დროისად,

რად დავალ ქვეყნის პირადა!

არ იქნა, სადაც მინდოდა,

ვერ გავიყვანე არხია;

ვერ დავაბრუნე, რაღა ვქნა,

წაღმა ცხოვრების ჩარხია!

რად არის კაცი ცოცხალი,

რომელიც ქვეყნის ბარგია,

ვინც რომ მოქმედებს თავისთვის

სხვას კი არაფერს არგია?


1886 წ.