კაცი ის არის, ვინც მისდევს

დიდის მოძღვრისა მცნებასა,

ვინც მოძმეს გულსა გაუხსნის,

თავს აუცილებს ვნებასა,

ქვრივ-ობლებს ცრემლებს მოსწმენდავს,

მოუსპობს გაჭირვებასა,

იბრძვის და იბრძვის ერისთვის,

ქვეყანას მისცემს შვებასა!

კაცი ის არის, ვინც მამულს

გამოადგება შვილადა,

ვისაც სამშობლო ტაძრად აქვს,

თავი — სამსხვერპლო წილადა,

ქვეყნისა ცრემლი ჭირად უჩნს,

მისი ღიმილი — ლხინადა,

ვინც მისთვის თავსა შესწირავს,

მას შამოავლებს ფთილადა!

კაცი ის არის, ვინც მამულს

ეტრფის და ეთაყვანება,

ვისაც ვერ დასძლევს მტრის ოქრო,

ვერც მისი მკაცრი ბრძანება,

ვისაც სამშობლოს ოხვრისთვის

ლომ-გული მოეფხანება,

ვინც დასთხევს მისთვის წმინდა სისხლს,

მოწამეს დაეგვანება!


1886 წ.