პოეტური ქმნილებანი (ავტორი). - თბილისი, სულხან საბა ორბელიანის სახ. უნ-ტის გამ-ბა, 1996. - 140გვ.
სპეკალი (ავტორი). - თბილისი, მეცნიერება, 1991. - 376გვ.. - ISBN: 5-520-00942-2
მზა-მეტყველება, ქმნილი ანტონი I საქართველოს კათალიკოზისაგან (ავტორი). - ტფილისი, ე. ხელაძის სტ., 1892. - 618გვ.
ქართული ღრამმატიკა (შემდგენელი). - თბილისი, ე. ხელაძის სტ., 1885. - 298გვ.
წყობილ-სიტყუაობა (ავტორი). - თბილისი, კავკას. ნამესტნ. კანცელ. სტ., 1853. - 317გვ.
ქადაგება (ავტორი). - ტფილისი, ერეკლე მეფის სტ., 1751. - 32გვ.