დიდება შენდა, უფალო!

რასა გვთხოვს? რა მოუცია,

რომ ჩამოგვიდგა ჭირივით

სოფელში ეგზეკუცია?


სადღაც ვიღაცას რაღაცა

ვითომდა ჩაუდენია,

ახლა ჩვენ გვახდევინებენ,

მოგვდვეს ცეცხლი და გენია!


კომლზე სამ-სამი თუმანი

ადვილად გაუწერია!

თითქოს ეს გადასახადი

გლეხისთვის არაფერია!


სად შეგვიძლია ამდენი,

რომ მოვაგროვოთ ხელადა?

უნდა შორს სადმე წავიდეთ

ფულების საძებნელადა.


რომ დავბრუნდებით, დაგვხვდება

სოფელი აოხრებული,

ცოლ-შვილი ნამუსახდილი,

ოჯახი ატირებული.


რომელ ერთს უნდა გავუძლოთ,

სირცხვილს, თუ აოხრებასა?

რად არ მოხედავ, უფალო,

გლეხკაცის გაჭირვებასა?


1906 წ.