სად ჩავა, სად ჩაქრება

მზე, ქედებს ჩაწურვილი?

სად ჩაიქრონ ჩანჩქრებმა

მოუკლავი წყურვილი?

ლექსი სად დაიძახებს,

სად შეჰყივლებს სურვილი?


1926 წ.