დილა ნარგიზნარევი,

ვენახი, ნიგვზნარები,

და მზის ცვარის მწოვარი

მხიარული მინდვრები -

ჩემი სამშობლო არი,

ჩემი ნამემკვიდრები,

ჩემი გულის მეგზური

და ოცნების მანძილი...

ჩემი სიტყვა ლექსური

არი მისი ნაწილი...

სიტყვას რომ შუქს ვადენდი, -

მისი შარავანდედის

არი გამონაჭვირი...


1926 წ.