მარმარილოს ნაწურივით

მოიმცვრევა ბროლის ქულა;

მთას ირემი დაცემული,

მთას ირემი დაცემულა!

სადღაც ტურფა და ლამაზი

ანაზდეულ დაღუპულა...

მთის მწვერვალებს ცის სიწმინდე -

თოვლი დასდით ფეხბუმბულა;

ხეობებში გასძახიან:

მთას ირემი დაცემულა!


1927 წ.