გადაივლიან ღრუბლები,

დაჰყრიან ოქროს ქვიშასა;

წავა ლექსი და წაიღებს

ახალგაზრდობის ნიშანსა!

 

გაჰყვება ცრემლის საგზალი,

თმებიდან ერთი ჭაღარა;

წავა, ის ტალღაც გაშრება,

გუშინ რომ განიაღვარა!

 

წავა და არ დაბრუნდება

დაფეთებული ჯერანი;

იმ ღამის თრთოლა თან წაჰყვა,

იმ დილის გულის ძგერანი!

 

ან რისთვის უნდა დაბრუნდეს,

მე ვეღარ მნახავს მზიანსა;

ახალგაზრდობა თუ უნდა,

უჯობს გადაჰყვეს ნიავსა!

 

ვაი, რომ ერთხელ დაგრეკავს

და მერე შეგრთავს ქვიშასა!

წავა ლექსი და წაიღებს

ახალაზრდობის ნიშანსა...


1928 წ.