ღმერთო, ეს წიგნი ამთაბარულე,

ფრთები მიეცი და გაქანება!

შიგ სული ჩავდე ნიავქარულებ

და გული სულ ზედ დაჰკანკალებდა!

იყოს ვაჟკაცთან ომის ყივილზე,

სიმღერით იყოს ყრმებთან, ქალებთან,

და გულბაათი როგორც დალევდა,

ისეთ ალავერდს ხალხთან მივიდეს, -

სიყვარულისას, გამარჯვებისას,

ძმობის, მოყვრობის, მზეგრძელობისას;

მიეცეს ცეცხლი დამაჭრებისა

და კვეთებაში ძალა ორბისა!


1940 წ.