ბაგრატ III (960 - 7 მაისი 1014)დავით IV აღმაშენებელი (1073 - 24 იანვარი 1125)თამარ მეფე (დ. დაახ. 1160 — გ. 1213)
 

ლეონტი მროველი

ცხოვრება ქართველთა მეფეთა

მოქცევა მირიან მეფისა და მის თანა ყოვლისა ქართლისა წმიდისა და ნეტარისა დედისა ჩუენისა ნინო მოციქულისა მიერ


ჯუანშერი

ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისალეონტი მროველი

წამება წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა არჩილისი, რომელი-იგი იყო მეფე ქართლისამატიანე ქართლისადავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი

ცხოვრება მეფეთ-მეფისა დავითისილაშა გიორგის-დროინდელი მემატიანესუმბატ დავითის-ძე

ცხოვრება და უწყება ბაგრატონიანთაისტორიათა და აზმათა მეტყუელებასა შინა შარავანდედთასაბასილი ეზოსმოძღუარი

ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისიჟამთააღმწერელი

ასწლოვანი მატიანებერი ეგნატაშვილი

ახალი ქართლის ცხოვრება - პირველი ტექსტი

ახალი ქართლის ცხოვრება - მეორე ტექსტი

ახალი ქართლის ცხოვრება - მესამე ტექსტიქართლის ცხოვრება (ახალქართულად)

ტომი I – ლეონტი მროველი; ჯუანშერი

ტომი II – მატიანე ქართლისა; ცხოვრება წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლისა

ტომი III – ცხოვრება წმინდა მეფე თამარისა; ახალი ქართლის ცხოვრება

ტომი IV – ვახუშტი ბატონიშვილი – საქართველოს სამეფოს აღწერა (ნაწილი I)„ქართლის ცხოვრების“ ბიბლიოგრაფია