გული წამართვი ცნობითურთ, მითხარ, ნაცვალი მომე რა?

ვეღარ გავძელი უშენოდ, გაყრისა სევდა მომერა.

დამწვი და წყალი არ მომეც — დამწვარსა გულსა მომერა:

უვარდოდ წალკოტისათვის თვალნი რისათვის მომერა?!