1.
რაა სიკვდილი, რაა მისი საშინელება?
მკვდარი თუ შვებას მოაკლდება ჭირსაც მორჩება.
მაგრამ მოყვასის მომშორვესა, სურვილით ტანჯულს,
სიამე ოდენ მიეღება, თმენა კი რჩება.

2.
გულო, უძლურო, მვაებელო, ოხვრით მადიდო,
ეშყის ალმური გლახ ჩივილით ვით დაიმშვიდო?
კიდესა ზედა მდგომარესა გმართებდა განსჯა,
აწ ზღვას შეჰსულხარ, ზვირთთა მისთა სადღა ერიდო?