განსაკრთომელთა ღმრთისა საქმეთა წიგნი,

ემბაზით მადლთაჲ აღმომშობელი ჩუენი,

ოჳტკივრად გაქუს ოფლით ნამუშაკევი.

რომელთა გწყურის სუემდით წყალსა ცხოველსა

გარნა ჩემდადცა იოხდით, რომლისასა

იტყჳან თავნი სტიხოსთანი სახელსა.