ქებით დიდებაჲ

[თავნი და ბოლონი იტყჳან: ”ქრისტე

შეიწყალე ცოდვილი გეორგი ა[მინ”]


ქებით დიდებაჲ შენი თანა გუაც,

რომელი მჴსნელმან ქრისტემან ჩინებულ გყო

ისრად ელვისად, ენად ცეცხლისად,

სამებისა დიდებაჲ ღმრთისმეტყუელ ჰყავ;

ტომთა და ნათესავთა შთააცუ ნათელი;

ეკლესიაჲ ჰყავი შენ ამაღლებულ;

შაბათნი დაჰჴსენ, დააცხრვე შჯული,

ერთ-არსებისა ბრწყინვალე ქადაგ!

იოტე ბნელი, მტერი დასთრგუნე,

წესთა ზესკნელთა წარჰჴედ, წმიდაო!

ყოველთა ღმრთისა პირისპირ მდგომ ხარ,

აღქუმული იგი გჳრგჳნი დაგუადგ.

ლმობიერ ყვენ გულნი ჩუენნი ფიცხელნი,

ერთბამად მკჳდრ მყვენ სასუფეველსა.